Villa Nord


Witamy w Villa Nord – 5-gwiazdkowym, luk­su­so­wym apar­ta­mencie!

enpl

O Villa Nord

Zapra­szamy Pań­stwa do 5-gwiazdkowego, luk­su­so­wego apar­ta­mentu, zapro­jek­to­wa­nego w stylu mary­ni­stycz­nym, z czę­ścio­wym wido­kiem na morze. To ide­alna pro­po­zy­cja „rodzin­nych waka­cji” lub relaksu tylko we dwoje, w warun­kach kom­for­to­wych, dosto­so­wa­nych do wszel­kich Pań­stwa potrzeb. Ofe­ru­jemy Pań­stwu zarówno moż­li­wość wypo­czynku, jak i aktyw­nego spę­dza­nia czasu w poczu­ciu wygody, kom­fortu i bezpieczeństwa.

Dowiedz się więcej »

Dodatkowe atrakcje

Jastrzę­bia Góra to ide­alny wybór dla osób pra­gną­cych wypo­cząć w cichej i uro­kli­wej oko­licy. Znaj­duje się tutaj m.in. :

  • Muzeum Latar­nic­twa Morskiego,
  • Latar­nia Mor­ska w Rozewiu,
  • Obe­lisk “Gwiazda Pół­nocy” czyli naj­da­lej na pół­noc wysu­nięty punkt Polski,
  • Wąwóz Lisi Jar,
  • Dom Whi­sky,
  • obiekty wel­l­ness / spa,
  • piękna i czy­sta plaża
Dowiedz się więcej »

Wyposażenie

Nasz apar­ta­ment mie­ści się w budynku o nowo­cze­snej i pre­sti­żo­wej archi­tek­tu­rze. Posiada windę, par­king pod­ziemny, a także plac zabaw dla dzieci. Wszyst­kie pokoje wypo­sa­żone są w ciche, naścienne kli­ma­ty­za­tory naj­now­szej gene­ra­cji. W apar­ta­men­cie znaj­dują się pokój dzienny, a także 2 sypial­nie. W kuchni znaj­dują się wszel­kie urzą­dze­nia pozwa­la­jące na dogodne z niej korzystanie.

Dowiedz się więcej »

Rezerwacje i kontakt

Apar­ta­ment
Villa Nord

ul. Obroń­ców Wester­platte 2a/30
84 – 104 Jastrzę­bia Góra
Polska

Tel.: +48 697 500 932

Email: reservations@villa-nord.com

Dowiedz się więcej »